lù zhì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.record; video

  • lù zhì yī bù diàn shì jù

   录制电视剧

   record a TV programme

  • lù zhì chàng piàn

   录制唱片

   make a record

  • tā lì yòng jiē shòu de shēng yuè xùn liàn gěi máng rén lù zhì cí dài tú shū

   利用接受声乐训练盲人录制磁带图书

   She uses her vocal training to record audio tapes of books for blind people.