lún dào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • be somebody's or something's turn

    • gāi lún dào sī yíng bù mén jiē shǒu bìng fā zhǎn tā le

      轮到私营部门接手发展

      It's up to the private sector to take the ball and run with it.