luó ji sī wéi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.logical thinking; abstract thinking

    • jì suàn jī biān chéng xū yào luó ji sī wéi mǐn jié de rén

      计算机编程需要逻辑思维敏捷

      Computer programming needs someone with a logical mind.