mǎ lái xī yà
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Malaysia

  • xīn jiā pō hé mǎ lái xī yà dōu shǐ yòng hàn zì

   新加坡马来西亚使用汉字

   Singapore and Malaysia both use Chinese.

  • zhè kē yē zi shù shì mǎ lái xī yà de tǔ shēng zhí wù

   椰子树马来西亚植物

   The coconut palm is a native of Malaysia.

  • nǐ qù guo mǎ lái xī yà ma

   马来西亚

   Have you ever been to Malaysia?