mái zàng xué
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.taphonomy

    • shí yàn mái zàng xué

      实验埋葬学

      experimental taphonomy