mài nong xué wen
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slshow off one's learning

  • zhè běn shū biǎo xiàn chū xué shù shuǐ píng dàn yòu bù gù yì mài nong xué wen

   表现学术水平故意卖弄学问

   The book is a demonstration of scholarship without pedantry.

  • tā de tài du yǒu mài nong xué wen de wèi dào

   态度卖弄学问味道

   His attitude savors of pedantry.

  • wú liáo de mài nong xué wen de rén

   无聊卖弄学问

   a dull pedant