mài xiàng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.march toward

  • wěn bù mài xiàng píng děng de lù tú

   稳步迈向平等路途

   the steady march towards equality

  • mài xiàng chéng gōng de dì yī gè bù fá

   迈向成功步伐

   the first step on the ladder of success