mài

Initial:mVideo guide
Final(T3):àiVideo guide
Radical:
Strokes:
6
Traditional:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.step

  • tā mài bù xiàng qián zǒu

   She stepped forward.

  • tā mài kāi shuāng jiǎo xiàng qián chōng qù

   She spread her feet and rushed forward.

  • zhè jiàn shì mài bù guo zhǔ guǎn lǐng dǎo

   主管领导

   You can't beat the boss on this.

  synonym
 • 2

  adj.advanced in years; old

  • nián mài

   advanced in years

  • lǎo mài

   old

 • 3

  measure wordmile

  • yǐ měi xiǎo shí qī shí mài de sù dù

   小时七十速度

   at 70 miles per hour

Words and phrases with 迈

Similar-form characters to 迈

Chinese Characters with pinyin mài

 • sell; make a living by one's labor, skill, etc.
 • a general term for wheat, barley, etc.; wheat
 • arteries and veins; pulse
 • trademark