mǎn shì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • be all

  • yín zhú tái dōu fā wū le mǎn shì huī chén

   烛台满是灰尘

   The silver candlesticks were tarnished and dusty.

  • tā de shàng yī mǎn shì ní diǎn

   上衣满是

   His jacket was covered with spots of mud.