máo tǎn
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.woolen blanket

  • yī tiáo máo tǎn

   毛毯

   a woollen blanket

  • tā shuì zài yòng máo tǎn hé diàn zi pū chéng de chuáng shang

   毛毯垫子

   He slept on a bed of blankets and cushions.

  • tā yòng máo tǎn bāo guǒ shēn tǐ

   毛毯包裹身体

   She rolled herself in a blanket.