měi jù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • abbrAmerican TV series

    • měi jù zài yán hǎi de kāi fàng chéng shì chuán bō kāi lái

      美剧沿海开放城市传播

      American TV series have spreaded in the open coastal cities.