mèng dào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • dream; see in a dream; have a dream about

    • zài jiān yù láo fáng li tā jīng cháng mèng dào jiā

      监狱牢房经常梦到

      He often dreamed of home from his prison cell.