mǐn jié
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.(of movements, etc.) quick; nimble

  • zhè wèi yùn dòng yuán de dòng zuò hěn mǐn jié

   运动员动作敏捷

   The athlete moves with great agility

  • tā suī shàng le nián jì sī wéi hái hěn mǐn jié

   年纪思维敏捷

   He's old but his mind is still sharp.

  • tā wén bǐ mǐn jié

   文笔敏捷

   He has a ready pen.

  • xíng dòng mǐn jié

   行动敏捷

   be quick in movement