míng gǎn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.fmlbe deeply grateful

  • dà jiā duì wǒ rú cǐ zhào gù shǐ wǒ zhōng shēn míng gǎn

   大家如此照顾使终身铭感

   I'll remain deeply grateful for the rest of my life for the care you've given me.

  • tā duì wǒ de ēn qíng shǐ wǒ zhōng shēn míng gǎn

   恩情使终身铭感

   I will be deeply grateful to you for her kindness for the rest of my life.