mò zhī
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.prepared Chinese ink

    • cóng wù lǐ xué de jiǎo dù lái fēn xī mò zhī yù zhǐ de mó cā kě yǐ dá dào lì tòu zhǐ bèi rù mù sān fēn de xiào guǒ

      物理学角度分析墨汁摩擦可以达到力透纸背入木三分效果

      From a physical perspective, the friction of ink and paper, could achieve forceful and penetrating effect.

Chinese words with pinyin mo zhi