nǎi shuǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.infmlbreast milk; milk

  • zhè wèi mǔ qīn méi yǒu nǎi shuǐ

   母亲没有奶水

   The mother has no milk.

  • nǎi shuǐ bù zú

   奶水

   milk shortage

Chinese words with pinyin nai shui