nài shòu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.able to endure; able to stand

  • nài shòu fàn wéi

   耐受范围

   tolerance range

  • yà má zhī pǐn néng nài shòu gāo wēn

   亚麻织品耐受

   Linen can stand high temperatures.