nèi wài jiāo kùn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slin dire straits at home and abroad; beset with troubles internally and externally

    • zài nèi wài jiāo kùn de jú shì xià cháo tíng bù dé bù yǐ zhòng tuán liàn wǔ zhuāng de fáng yù gōng néng

      内外交困局势朝廷不得不倚重团练武装防御功能

      Be beset with troubles internally and externally in the situation, the court had relied on militia armed defense function.