nèi yōu wài huàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slinternal and external troubles; anxiety from within and trouble from without

    • jiē zhǒng ér zhì de nèi yōu wài huàn jiàn jiàn yān mò le zhè zhǒng shēng yīn

      接踵而至内忧外患渐渐湮没声音

      The ensuing domestic and foreign troubles gradually annihilated this voice.