nǐ zì jǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • pron.yourself

  • nǐ zì jǐ qù chéng xiē chī de

   你自己

   Get yourself some grub.

  • nǐ zì jǐ zuò fàn hái shi xǐ huan xià guǎn zi

   你自己做饭还是喜欢下馆子

   Do you prefer cooking for yourself or eating in a restaurant?