nì chēng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.pet name; term of endearment

  • qīn ài de shì zhǒng nì chēng

   亲爱的昵称

   "Darling" is a term of endearment.

 • 2

  v.addressing (someone) affectionately

  • jiāng jūn zǒng ài nì chēng tā de jǐng wèi yuán wéi xiǎo lǐ

   将军昵称警卫员

   The general likes addressing affectionately his guard as Xiao Li.