nián guān
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.the end of the year

  • zài jiù shí nián guān shì qióng rén de guǐ mén guān

   旧时年关穷人鬼门关

   In the old days, the end of the year was a terrible time for the poor.

  • nián guān jiāng jìn wán jù shì chǎng yǒu diǎn luàn

   年关将近玩具市场有点

   The new year is approaching, and the toy market is slightly messy.