nián mó
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.mucous membrane; tunica mucosa

  • shòu sǔn cháng nián mó

   受损黏膜

   the broken viscid lining of the intestine

  • gǎn rǎn de nián mó

   感染黏膜

   an infected mucous membrane

Chinese words with pinyin nian mo