nián nián suì suì
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slevery year

    • liàn wǔ chǎng dì de qíng jǐng nián nián suì suì rì rì rú cǐ

      练武场地情景年年岁岁日日如此

      The parade-ground scene is timeless.