níng è
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.ferocious; savage

  • níng è kě bù

   狞恶可怖

   fierce and terrifying

  • níng è gāo xìng de shén sè xiàng jiǎ miàn jù shì de lǒng zhào zhù le tā de liǎn

   狞恶高兴神色假面具似的笼罩

   Grim amusement came on his face like a mask.