ǒu rén
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.human figure

  • zhè shì mù zhì ǒu rén

   木制偶人

   This is wooden figure.

  • nǐ zhī dào zěn me zuò tǔ zhì ǒu rén ma

   知道怎么土制偶人

   Do you know how to make clay figure?