pái bǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.parallelism; parallel structure

  • pái bǐ shì yī zhǒng xiū cí shǒu fǎ

   排比修辞手法

   Parallelism is a rhetorical device.

  • tā shàn yú shǐ yòng bǐ yù bǐ nǐ yǐn yòng duì ǒu pái bǐ děng duō zhǒng xiū cí shǒu fǎ lái chuàn lián wén zì cái liào

   善于使用比喻比拟引用对偶排比修辞手法串联文字材料

   He is a good use of metaphor, analogy, reference series written material on duality, parallelism and other rhetorical devices.