péi yǎng jī
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.substrate

  • zuò péi yǎng jī shì yàn

   培养基试验

   make substrate test

  • fēn lí xì jūn bìng qiě fàng rù péi yǎng jī péi yǎng

   分离细菌并且放入培养基培养

   isolate and culture the bacteria

  • yōu zhì xī hóng shì péi yǎng jī

   优质西红柿培养基

   a good growing medium for tomatoes