pèi jí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.peggy

    • rén men wù yǐ wéi pèi jí xiāng dāng yǒu qián

      人们以为佩吉相当

      It is a misconception that Peggy was fabulously wealthy.

Chinese words with pinyin pei ji