pèng dǎo
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.upset

  • bié bǎ là zhú pèng dǎo

   蜡烛碰倒

   Don't knock the candle over.

  • tā wú yì zhī zhōng pèng dǎo le guàn zi

   无意之中碰倒罐子

   He knocked over the jug by accident.

Chinese words with pinyin peng dao