pī bō zhǎn làng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slmetacleave/slash through the waves

    • jì shù zhèng zài gǎi biàn zhè yī qiè tā zhèng zài pī bō zhǎn làng wèi jīn rì de shuǐ xià tàn suǒ zhě kāi lù

      技术正在改变一切正在劈波斩浪今日水下探索开路

      Technology is changing all that. It's literally parting the waves for today's undersea explorers.