pī lù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.publish; announce

  • qiè wù pī lù yǒu guān huì yì de qíng kuàng

   切勿披露有关会议情况

   Don't let on about the meeting.

  • zhè qǐ chǒu wén pī lù yú bào duān

   丑闻披露报端

   The scandal surfaced in the newspaper.

  • tí yì de xì jié shàng wèi pī lù

   提议细节尚未披露

   Details of the proposal have not yet been made public.

 • 2

  v.reveal; disclose

  • pī lù xīn jì

   披露心迹

   lay bare one's true feelings