pī shā
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • v.(usually of a man on horseback) slash at (with a sword) and kill

    • huā jiàn méi yǒu pī shā yòng de jiàn rèn shì cì chuō yòng de bīng qì

      花剑没有劈杀剑刃兵器

      The foil has no cutting edge. It is a stabbing weapon.