piàn pian
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • in fragment

    • zài hēi hēi bèi jǐng xià yìng chèn chū piàn pian shuǐ yù

      背景映衬片片水域

      The areas of water stood out against the dark background.