piāo yáng guò hǎi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • sltravel far away across the sea; go abroad

    • yī pī qīng jiào tú chéng zuò wǔ yuè huā hào piāo yáng guò hǎi qù xún qiú yī gè zōng jiào zì yóu de dì fang

      清教徒乘坐五月漂洋过海寻求宗教自由地方

      The Pilgrims sailed to America on the May flower, seeking a place where they could have freedom of worship.

Chinese words with pinyin piao yang guò hǎi