ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.quality; integrity; moral character; morality

  • pǐn dé jiào yù hěn zhòng yào

   品德教育重要

   The character education is very important.

  • tā pǐn dé gāo shàng

   品德高尚

   She excels in virtue.

  • wǒ men yīng xué xí yīng xióng de gāo shàng pǐn dé

   我们学习英雄高尚品德

   We should learn the noble character of heroes.