píng rì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.ordinary days (as distinguished from holidays, festivals, etc.)

  • tā nà píng rì lěng mò de yǎn jing tū rán liàng le qǐ lai

   平日冷漠眼睛突然起来

   His usually dead grey eyes were sparkling.

  • bó wù guǎn jǐn zài píng rì kāi fàng

   博物馆平日开放

   The museum is open on weekdays only.