pò xié
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.worn-out shoes

  • pò xié hé jiù tuō xié hái méi yǒu cān jiā dào wǒ men de hūn lǐ zhōng lái

   破鞋拖鞋没有参加我们婚礼

   Old shoes and slippers have not formed a part of our nuptial celebrations yet.

 • 2

  n.dialmetapromiscuous woman; wanton

  • tā kě shì gè pò xié

   破鞋

   She’s a wanton!