ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • ride a horse

  • tā men qí mǎ lái tàn wàng wǒ men

   他们骑马探望我们

   They came to visit us on horseback.

  • tā shàn yú qí mǎ

   善于骑马

   She is good at riding horses.

  • wǒ céng jiāo guò tā qí mǎ

   骑马

   I used to teach him how to ride a horse.

  • qí mǎ xùn liàn

   骑马训练

   horse riding training

Chinese words with pinyin qi ma