qí yì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adj.strange; queer; unusual; bizarre; odd

  • xíng zhuàng qí yì

   形状奇异

   be grotesque in shape

  • qí yì de shè jì

   奇异设计

   fantastic design

  • qí yì de mào xiǎn jīng lì

   奇异冒险经历

   strange adventure

 • 2

  adj.surprised; astounded

  • yǐ qí yì de yǎn guāng kàn rén

   奇异眼光

   look at somebody in surprise

  • gǎn dào qí yì

   感到奇异

   be astonished