qǐ xīn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.derogcherish certain intentions; conceive designs

  • qǐ xīn dòng niàn

   起心

   cherish certain intention and start some mind

  • qǐ xīn bù liáng

   起心

   cherish evil intention