qǐ xīn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.probationary salary; starting salary

  • zhè yī zhí wèi qǐ xīn bù cuò ér qiě yǒu jí hǎo de jìn shēng jī huì

   职位起薪不错而且极好晋升机会

   This position offers a good starting salary and excellent promotion prospects.

  • mù qián qǐ xīn yuē wéi liǎng wàn yīng bàng

   目前起薪英镑

   Currently, the starting salary is around £20,000.