qiān mǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.kilometer (km)

  • qiān mǐ bō fú shè

   千米辐射

   kilometre wave radiation

  • tā fēi xíng sù dù huǎn màn zài wú fēng huán jìng xia shí sù zhǐ yǒu qiān mǐ

   飞行速度缓慢无风环境时速只有7千米

   It will fly slowly, only at about 7kph in windless conditions.