qiān yuē
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.sign a contract/treaty

  • yuē hàn zuó tiān qiān yuē shòu gù

   约翰昨天签约受雇

   John signed on yesterday.

  • shàng xīng qī gāi gōng sī qiān yuē zēng gù míng gōng rén

   星期公司签约50工人

   The firm signed on fifty more workers last week.

  • qiān yuē rì qī

   签约日期

   date of contract

  • qiān yuē shuāng fāng

   签约双方

   two parties to the contract

  • wǒ qiān yuē le yī jiā lín shí gōng dài lǐ jī gòu

   签约临时工代理机构

   I've signed up with a temping agency.

Chinese words with pinyin qian yue