qiē kāi
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.cut open; cut apart

  • qiē kāi píng guǒ

   切开苹果

   cut open an apple

  • qiē kāi xī guā

   切开西瓜

   cut open the watermelon

  • qiē kāi yī diǎn

   切开一点

   cut it open a little

 • 2

  v.incise

  • qiē kāi yǐn liú

   切开引流

   incision and drainage

  • qiē kāi nóng zhǒng

   切开脓肿

   lance a boil

  • qiē kāi xuè guǎn

   切开血管

   open a vein