ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.kiss; give (sombody) a kiss; touch (people or things) with the lips to express one's affection or love

  • yīng guó rén jiàn miàn shí qīn wěn ma

   英国见面亲吻

   Do people in Britain kiss when they meet?

  • tā bǎ hái zi lǒu zài huái li qīn wěn tā

   孩子怀里亲吻

   She took the child in her arms and kissed her.

  • wǒ men shòu dào le huān yíng yòu shì yōng bào yòu shì qīn wěn

   我们受到欢迎拥抱亲吻

   We were greeted with hugs and kisses.