qín qín kěn kěn
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slbe (always) diligent and conscientious

  • zhāng lǎo shī gōng zuò qín qín kěn kěn rèn láo rèn yuàn

   老师工作勤勤恳恳任劳任怨

   Ms. Zhang works diligently and tirelessly.

  • tā bìng bù cōng ming dàn gōng zuò zǒng shì qín qín kěn kěn

   聪明工作总是勤勤恳恳

   He is not bright, but he always works hard.

  • tā qín qín kěn kěn mái tóu kǔ gàn

   勤勤恳恳埋头苦干

   He is diligent and hardworking.