qiú láo
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.datedprison

  • nìng zài zì yóu zhōng chī dòu bàn bù zài qiú láo zhōng xiǎng mì jiàn

   自由豆瓣囚牢蜜饯

   A bean segment in liberty is better than a comfit in prison.

  • bèi dǎ rù qiú láo

   打入囚牢

   be thrown into prison