qiú yī
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.prison uniform/clothes; prisoner's garb

    • tā xiàn mù nà xiē chuān zhe qiú yī de kǔ gōng

      羡慕那些穿囚衣苦工

      He sighed for the galleys, with their infamous costume.