qiú zhǎng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.emir; sheik; chieftain; chief of a tribe

  • bù luò de qiú zhǎng

   部落酋长

   chief of a tribe

  • yī wèi yìn dì ān qiú zhǎng

   印第安酋长

   an Indian chief

  • tè bié shì zhè wèi qiú zhǎng yǐn qǐ le yī zhèn qīng wēi de sāo dòng

   特别酋长引起轻微骚动

   The sheik in particular caused a slight stir.